Plannen

Structuurvisie Vechtpark

Inmiddels ligt er een structuurvisie voor het Vechtpark met daarin de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid. De structuurvisie is het kader voor toekomstige ontwikkelingen in het Vechtpark en wordt uitgewerkt in verschillende deelprojecten waarmee de globale ideeën uit de structuurvisie steeds concreter vorm krijgen.

Deelprojecten worden vervolgens vastgelegd in een bestemmingsplan en daarna ontwikkeld. Gemeente en waterschap willen bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden hier graag bij betrekken.

Herinrichting Monding Molengoot

De plannen voor de herinrichting van het gebied ‘Monding Molengoot’ zijn verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en een projectplan. Het bestemmingsplan en het projectplan maken de realisatie van de plannen mogelijk en geven het gebied bestemmingen die passen bij de toekomstige functies groen, natuur, water en recreatie.

Herinrichting Oude Radewijkerbeek

De plannen voor de herinrichting van het gebied 'Oude Radewijkerbeek' zijn verwerkt in een bestemmingsplan en een projectplan. Het bestemmingsplan (gemeente) en het projectplan (waterschap) maken de realisatie van de plannen mogelijk en geven het gebied bestemmingen die passen bij de toekomstige functies.