Start herinrichting deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark

De werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark Hardenberg zijn gestart. Het gebied krijgt een natuurlijke inrichting met natuurvriendelijke oevers, een verlengde Vechtarm en een poel. Ook worden wandelpaden en een uitkijkpunt aangelegd. De werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd, passen binnen het geldende bestemmingsplan. Om de gehele herinrichting mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het college stelt de gemeenteraad voor dit bestemmingsplan vast te stellen.

Het deelgebied Radewijkerbeek bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst 14 hectare groot. Dit deelgebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd.

Ontstenen en verflauwen Vechtoever

De werkzaamheden in het gebied zijn onlangs gestart. Allereerst wordt gewerkt langs de westelijke oever van de Vecht. De oever wordt over de hele lengte (650 meter) ontsteend en deels verflauwd. De oever krijgt een natuurvriendelijke inrichting. Langs de oever ontstaat een drassig gebied waar rietmoeras zich kan ontwikkelen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting half november afgerond.

Verlengen Vechtarm

In het gebied ligt een oude Vechtarm van circa 240 meter lang. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. Doordat hier over het algemeen geen stroming is, is deze nevengeul geschikt voor libellen, amfibieën en waterplanten. De oude Vechtarm wordt verlengd met een ondiepe overloopgeul die aansluit op de oever van de Vecht. Deze geul wordt gedeeltelijk tot boven grondwaterniveau afgegraven. Hierdoor staat bij normale waterstanden de geul deels droog en deels vol met water. Bij hoog water kan het water van de Vecht ook via deze geul stromen. Dit verbetert de doorstroming van de Vecht. Het graven van de geul start volgens planning half november.

Poel

Tussen de dijk en de Twenteweg, buiten het winterbed, wordt een poel aangelegd. Dit gebeurt volgens planning in de tweede helft van november. In de poel kan met name de knoflookpad goed leven.


Wandelpaden en uitkijkpunt

In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden in de eerste helft van december betonnen wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark. Op de dijk aan de westkant wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende wandelpaden. Als laatste wordt half december de beplanting in het gebied aangelegd.

Bestemmingsplan

Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving van het gebied bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel. Een deel van de werkzaamheden past binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de aanleg van met name de wandelpaden mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan krijgt dit gebied de bestemming ‘natuur’. Het bestemmingsplan heeft voor de zomervakantie ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Werkzaamheden nog dit jaar afgerond

Naar verwachting is de herinrichting van het gebied Radewijkerbeek voor het einde van 2017 afgerond. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van het weer en het waterpeil van de Vecht.

Vechtpark Hardenberg

Deelgebied Radewijkerbeek is onderdeel van het Vechtpark Hardenberg. De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijsel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg wordt een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen.