Patrijzenakkertjes in het Vechtpark

Gemeente, waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer leggen patrijzenakkertjes aan in het Vechtpark en bij Loozen. Dit is nodig om de populatie patrijzen in het Vechtpark te versterken. Het inzaaien bestaat uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit het inzaaien van twee percelen in het voorjaar van 2019. De tweede fase wordt in de herfst van 2019 uitgevoerd.

Het Vechtpark ontwikkelt zich steeds meer als een multifunctioneel gebied waarin de functies recreatie, water en natuur samengaan. Voor de functie natuur is de inrichting van het Vechtpark hoofdzakelijk gericht op uiterwaardnatuur voor bijvoorbeeld steltlopers, watervogels en natuurlijke graslandvegetaties.

Patrijzen in het Vechtpark

Bijzonder is dat het Vechtpark ook gebruikt wordt door een populatie patrijzen. Sinds de jaren zeventig is het aantal patrijzen in Nederland met 95% afgenomen. Vandaar dat deze kwetsbare vogelsoort op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels staat. In het Vechtpark is een van de laatste grote populaties patrijzen in Overijssel te vinden. Om deze akkervogel te behouden in ons Vechtdal zijn er maatregelen nodig. Zowel in de zomer als de winter dient er voor meer voedsel gezorgd te worden. Hiervoor zijn veldjes en akkerranden met granen en kruidenrijke gewassen zeer geschikt. De flanken van het winterbed lenen zich bij uitstek voor een kleinschalige en besloten inrichting met akkertjes voor deze en andere akkervogels. Door jaarlijks 50% van de akkertjes opnieuw in te zaaien, is er blijvend voedsel en beschutting voor de soorten.

Versterking biodiversiteit

De patrijzenakkertjes hebben ook een grote waarde voor de versterking van de biodiversiteit (soortenrijkdom), want naast de patrijs zijn deze akkertjes ook zeer geschikt voor van allerlei insecten en andere vogels. De begroeiing zorgt bovendien voor beschutting voor vogels en kleine zoogdieren. De verwachting is dat de patrijzen profiteren van de nieuwe akkertjes en hopelijk in de toekomst toenemen in aantal.

Maatregelen uitvoeren in twee fasen

De eerste fase bestaat uit het inzaaien van twee percelen in het voorjaar 2019. Het eerste perceel ligt in het deelgebied Radewijkerbeek langs de Bandelsteeg. Het tweede perceel ligt op het eiland in het Vechtpark langs de Vecht. In de herfst van 2019 worden enkele overhoekjes rondom het Vechtpark ingezaaid

met een patrijzen- en bloemenmengsel. Het inzaaien van een bloemenmengsel heeft een meerwaarde voor insecten en vogels en ziet er ook nog eens heel leuk uit