Baalder Uiterwaard


Gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan starten met de realisatie van het gebied Baalder Uiterwaard. Daarmee wordt het laatste stuk Vechtpark gerealiseerd. Het gezamenlijke doel van het gebied is een waterrijk gebied langs de Vecht met ruimte voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw.

In Baalder Uiterwaard worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Op basis van de input van inwoners en betrokkenen hebben gemeente en waterschap een ontwerp gemaakt voor het gebied.

Uitbreiding plangebied

Gemeente Hardenberg, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel hebben in 2016 samen met inwoners van Baalder en belanghebbenden een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting voor het gebied Baalder Uiterwaard. Omdat de partijen nog niet over alle gronden konden beschikken, werden de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met de eigenaren en gebruikers van de gronden in het gebied. Inmiddels is overeenstemming bereikt met deze grondeigenaren. Eén van deze eigenaren bevindt zich aan de noordkant van het gebied. Een deel van zijn grond wordt ook betrokken in het plan. Dit betekent dat het plangebied in noordelijke richting wordt uitgebreid. Het gebied is dus gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Ten opzichte van het eerdere plan wordt er daardoor wat minder natuur bestemd. In plaats daarvan komt er ruimte voor natuur-inclusieve landbouw.

Ruimte voor natuur

Een grote zone wordt ingericht als natuur in de vorm van kruiden- en faunarijk grasland. We verbeteren de bodemstructuur en stimuleren daarmee de biodiversiteit in het gebied.

Andere oeverinrichting

We gaan ook de oevers langs de Vecht anders inrichten. We creëren natuurvriendelijke oevers die afwisselend worden ingericht. Het ene stuk wat steiler, het andere stuk glooiender. Daarmee krijgen de rivier en de uiterwaard meer dynamiek.

Natuur-inclusieve landbouw

Een deel van de uiterwaard blijft in gebruik als landbouwgrond. Om te voorkomen dat voedselrijk water vanuit dit gebied naar het natuurdeel stroomt, richten we een natuurlijke watergang in die het water naar de Vecht afvoert. Ook breiden we bestaande poelen uit, die we laten opgaan in de omringende natuur.

Wandelpad

De Baalder Uiterwaard wordt met de rest van het Vechtpark verbonden door middel van een wandelpad. Deze gaat onder de brug bij de J.C. Kellerlaan door. Om te voorkomen dat er teveel verstoring komt, loopt dit wandelpad niet door de uiterwaard, maar gaat deze terug naar de wijk.

Planning

De procedures rondom het bestemmingsplan, projectplan waterwet en NB-vergunning zijn gestart in het najaar van 2020. De uitvoering van het project zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 starten en in het najaar van 2021 gereed zijn.


Vlieg mee over Baalder Uiterwaard

Bekijk het gebied Baalder Uiterwaard vanuit de lucht (februari 2021)

Veelgestelde vragen & antwoorden

Wat is het effect van het project op de waterstanden in Baalder? Hoe ziet de planning eruit? Hieronder vind je de antwoorden op deze en andere vragen.

Gebiedsontwerp

Hieronder kunt u een filmpje bekijken waarin projectleider Marion Geerink de plannen voor het gebied toelicht aan de hand van het gebiedsontwerp. Onder het filmpje vindt u een link om het gebiedsontwerp te downloaden.

Financiering

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling Logo Ruimte voor de Vecht_FC logo_provincie_overijssel_fc

Het project Baalder Uiterwaard wordt mede gefinancierd door bovenstaande partijen