Baalder Uiterwaard


Gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan starten met de herinrichting van de Baalder Uiterwaard. Daarmee wordt het laatste stuk Vechtpark Hardenberg gerealiseerd. Het doel is een waterrijk gebied langs de Vecht te creëren, met ruimte voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw.

Stand van zaken

Het projectplan Waterwet, het bestemmingsplan en de ontheffing voor de Wet natuurbescherming hebben tussen 1 april 2021 en vrijdag 14 mei 2021 ter inzage gelegen. Er is beroep ingesteld en een voorlopige voorziening verzocht bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat de werkzaamheden niet in juni 2021 zullen starten. Als duidelijk is wanneer de werkzaamheden wel kunnen starten, informeren wij u over het vervolg.

Wat gaat er gebeuren

In Baalder Uiterwaard worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht.

Op basis van de input van inwoners en betrokkenen hebben gemeente en waterschap een ontwerp gemaakt voor het gebied.

  • Ruimte voor natuur: een grote zone wordt ingericht als natuur in de vorm van kruiden- en faunarijk grasland. We verbeteren de bodemstructuur en stimuleren daarmee de biodiversiteit in het gebied.
  • Afwisselende oeverinrichting: we creëren natuurvriendelijke oevers, het ene stuk wat steiler, het andere stuk glooiender. Daarmee krijgen de rivier en de uiterwaard meer dynamiek.
  • Natuur-inclusieve landbouw: een deel van de uiterwaard blijft in gebruik als landbouwgrond. Hier gelden beperkingen t.a.v. het gebruik van meststoffen.
  • Om te voorkomen dat voedselrijk water vanuit dit gebied naar het natuurdeel stroomt, richten we een natuurlijke watergang in die het water naar de Vecht afvoert. Ook breiden we bestaande poelen uit, die we laten opgaan in de omringende natuur.
  • Wandelpad: De Baalder Uiterwaard wordt met de rest van het Vechtpark verbonden door middel van een wandelpad. Deze gaat onder de brug bij de J.C. Kellerlaan door. Om te voorkomen dat er teveel verstoring komt, loopt dit wandelpad niet door de uiterwaard, maar gaat deze terug naar de wijk.

Ruimte voor natuur

Een grote zone wordt ingericht als natuur in de vorm van kruiden- en faunarijk grasland. We verbeteren de bodemstructuur en stimuleren daarmee de biodiversiteit in het gebied.

Andere oeverinrichting

We gaan ook de oevers langs de Vecht anders inrichten. We creëren natuurvriendelijke oevers die afwisselend worden ingericht. Het ene stuk wat steiler, het andere stuk glooiender. Daarmee krijgen de rivier en de uiterwaard meer dynamiek.

Natuur-inclusieve landbouw

Een deel van de uiterwaard blijft in gebruik als landbouwgrond. Om te voorkomen dat voedselrijk water vanuit dit gebied naar het natuurdeel stroomt, richten we een natuurlijke watergang in die het water naar de Vecht afvoert. Ook breiden we bestaande poelen uit, die we laten opgaan in de omringende natuur.

Wandelpad

De Baalder Uiterwaard wordt met de rest van het Vechtpark verbonden door middel van een wandelpad. Deze gaat onder de brug bij de J.C. Kellerlaan door. Om te voorkomen dat er teveel verstoring komt, loopt dit wandelpad niet door de uiterwaard, maar gaat deze terug naar de wijk.

Planning

2016 start planvorming Baalder Uiterwaard

2017 voorbereiding uitvoering

2018 herstart planvorming

September 2020 groen licht voor realisatie

1 april 2021 – 14 mei 2021: inspraakprocedures bestemmingsplan, projectplan waterwet en NB-ontheffing

Startdatum nog onbekend voor uitvoering


Vlieg mee over Baalder Uiterwaard

Bekijk het gebied Baalder Uiterwaard vanuit de lucht (februari 2021)

Veelgestelde vragen & antwoorden

Wat is het effect van het project op de waterstanden in Baalder? Hoe ziet de planning eruit? Hieronder vind je de antwoorden op deze en andere vragen.

Gebiedsontwerp

Hieronder kunt u een filmpje bekijken waarin projectleider Marion Geerink de plannen voor het gebied toelicht aan de hand van het gebiedsontwerp. Onder het filmpje vindt u een link om het gebiedsontwerp te downloaden.

Financiering

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling Logo Ruimte voor de Vecht_FC logo_provincie_overijssel_fc

Het project Baalder Uiterwaard wordt mede gefinancierd door bovenstaande partijen