Monding Molengoot


Aan het gebied rond de monding van de Molengoot in Hardenberg zijn diverse belevingsfuncties gekoppeld. In het gebied heeft water volop de ruimte gekregen en is de waterkwaliteit vergroot.

Het gebied rond de monding van de Molengoot in Hardenberg ligt tussen de Twenteweg, Europaweg en de woningen aan de Jan van Arkelstraat en Stuwdijk in Hardenberg. In het gebied, dat ruim 30 hectare groot is, mondt de Molengoot uit in de Vecht. De Molengoot en de kering langs de Molengoot zijn in westelijke richting verlegd richting de Twenteweg. Het winterbed is vergroot met ruim 6 hectare en op diverse plaatsen verlaagd. Hierdoor heeft het water in het gebied meer ruimte gekregen.


Nevengeul voor vissen, kanopassage en eiland

Er is veel aandacht besteed aan het vergroten van de waterkwaliteit en ecologie. Vlak nadat de Vecht onder de Europaweg door stroomt, is er een nevengeul gegraven die in zuidelijke richting na zo’n 400 meter uitmondt in de Molengoot. In de nevengeul is een vispassage gerealiseerd zodat vissen via de nevengeul van de Vecht en de molengoot de stuw kunnen passeren.

Ter hoogte van de nevengeul is een kanopassage tussen de Vecht en de Molengoot gerealiseerd. Tussen de nevengeul en de westoever van de Vecht ontstaat een eiland. Dit wordt een gevarieerd gebied met grasland, riet en open water in de vorm van grote poelen. Het eiland is een prima plek voor verschillende soorten dieren, zoals grazers, vogels en amfibieën.

Natuur en recreatie

Het gebied tussen de Molengoot en de Twenteweg is bij uitstek geschikt voor leisure-activiteiten zoals wandelen, fietsen of outdoor-activiteiten. Om het gebied optimaal te kunnen beleven en te kunnen recreëren, worden er diverse wandel- en fietspaden aangelegd en belevingspunten gerealiseerd. De bestaande wandel-/fietsroute op de dijk langs de Molengoot is in westelijke richting verplaatst. Hier wordt op maaiveldniveau een nieuw fietspad aangelegd, gecombineerd met een wandelpad. De bestaande brug over de Molengoot blijft gehandhaafd. Daarnaast zijn er halverwege de Molengoot en over de kanopassage nieuwe voetgangersbruggen aangelegd zodat in het hele gebied via verharde en onverharde wandelpaden rondjes door en langs het gebied gelopen kunnen worden.

De stand van zaken

In november 2011 zijn de eerste werkzaamheden gestart in het kader van het project Herinrichting Monding Molengoot. In december 2013 is het project feestelijk geopend. In het voorjaar van 2014 is de wildwaterkanobaan opgeleverd.