Nieuwe inrichting voor deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark

Het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark Hardenberg krijgt in het najaar een nieuwe inrichting. Hiermee wordt de zuidkant van het Vechtpark afgerond. Het ontwerpbestemmingsplan voor dit deelgebied ligt vanaf donderdag 18 mei ter inzage. Belangstellenden worden tijdens een inloopbijeenkomst op 31 mei bijgepraat over de plannen.

Het deelgebied Radewijkerbeek bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst 14 hectare groot.

Natuur en ruimte voor water

Dit deelgebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd. De oever van de Vecht wordt hiervoor over de hele lengte ontsteend en deels verflauwd. Langs de natuurvriendelijke oevers ontstaat een drassig gebied met rietmoeras. Tussen de dijk en de Twenteweg wordt een poel aangelegd. Hier kan met name de knoflookpad goed leven.

Vechtarm

In het gebied ligt een oude Vechtarm. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. In het verlengde van de oude Vechtarm, wordt een ondiepe geul gegraven die aansluit op de oevers van de Vecht. Deze geul zorgt ervoor zorgt dat het water in de Vecht beter doorstroomt bij hoog water. Bij normale waterstanden staat deze geul droog.

Wandelpaden

In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden er onverharde wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de verharde wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark. Op de dijk aan de westkant wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende onverharde paden.

Beheer

Het gebied Radewijkerbeek wordt in de toekomst beheerd door Staatsbosbeheer. Hierbij wordt vee ingezet voor de begrazing van het gebied.

Inloopbijeenkomst op 31 mei

Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving van het gebied bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel. Om de nieuwe inrichting mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan krijgt dit gebied de bestemming ‘natuur’. Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf 18 mei ter inzage. Het plan wordt toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 31 mei. Belangstellenden zijn welkom om het plan te bekijken tussen 19.00 en 20.30 uur in De Koppel.

Start werkzaamheden

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden in het gebied op z’n vroegst op 1 oktober 2017 starten. De startdatum is afhankelijk van de waterstand in de Vecht.

Baalder Uiterwaard

In de afgelopen periode hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg samen met omwonenden ook een plan gemaakt voor deelgebied Baalder Uiterwaard. Dit gebied ligt aan de noordkant van het Vechtpark, grenzend aan de woonwijk Baalder. Uitgangspunt is dat ook hier meer ruimte voor water wordt gerealiseerd, met de focus op natuurontwikkeling. Omdat waterschap Vechtstromen hiervoor niet alle benodigde gronden kan verwerven, wordt dit plan aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de input die omwonenden hebben gegeven. Herinrichting van dit gebied kan daarom dit jaar nog niet starten.

Vechtpark Hardenberg

De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijsel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg wordt een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.