Bestemmingsplan, projectplan Waterwet en ontheffing Wet natuurbescherming Baalder Uiterwaard ter inzage

Het projectplan Waterwet dat waterschap Vechtstromen opstelde voor de herinrichting van de Baalder Uiterwaard ligt samen met het bestemmingsplan en de ontheffing voor de Wet natuurbescherming ter inzage in de periode van donderdag 1 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht over één van de ontwerpbesluiten, kunnen van donderdag 1 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De besluiten zijn digitaal in te zien via de volgende websites:

Alle documenten zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis in Hardenberg (Stephanuspark 1 te Hardenberg) of op het kantoor van Waterschap Vechtstromen in Almelo (Kooikersweg 1 te Almelo).